001-Athenee Royal 1921-22 (classe VIII)
(5836) 001-Athenee Royal 1921-22 (classe VIII)

0 មតិ​ផ្សេងៗ

007-Papeteries Steinbach
(3205) 007-Papeteries Steinbach

2 មតិ​ផ្សេងៗ

001-Avenue Mon Bijou, Colonne soldats US
(3110) 001-Avenue Mon Bijou, Colonne soldats US

0 មតិ​ផ្សេងៗ

015-Chemin Rue, Maison Villers
(3102) 015-Chemin Rue, Maison Villers

0 មតិ​ផ្សេងៗ

009-Tanneries
(2799) 009-Tanneries

1 បញ្ចេញមតិ

008-Haguète (1928)
(2783) 008-Haguète (1928)

1 បញ្ចេញមតិ

010-Rue Steinbach, Soldats US (11 Sep 1944)
(2776) 010-Rue Steinbach, Soldats US (11 Sep 1944)

0 មតិ​ផ្សេងៗ

006-Pont de Warche, Char allemand
(2705) 006-Pont de Warche, Char allemand

0 មតិ​ផ្សេងៗ

011-Pont de l'Octroi, Checkpoint US
(2697) 011-Pont de l'Octroi, Checkpoint US

0 មតិ​ផ្សេងៗ

006-Papeteries Steinbach
(2637) 006-Papeteries Steinbach

1 បញ្ចេញមតិ

009-Rue de la gare, Vehicules et soldats US
(2557) 009-Rue de la gare, Vehicules et soldats US

0 មតិ​ផ្សេងៗ

006-Hôpital St-Joseph et villa des roses
(2532) 006-Hôpital St-Joseph et villa des roses

0 មតិ​ផ្សេងៗ

004-Grand Fâ
(2527) 004-Grand Fâ

0 មតិ​ផ្សេងៗ

010-Usine Steinbach (vers 1885)
(2501) 010-Usine Steinbach (vers 1885)

1 បញ្ចេញមតិ